Palvelut

Vesihuoltosuunnittelu

Tavoitteenamme on toteuttaa toimeksiantomme siten että se mahdollistaa laadultaan moitteettoman talousveden saatavuuden, asianmukainen viemäröinnin ja jätevesien puhdistuksen. Autamme vesihuoltolaitoksia ja heidän yhteistyökumppaneitaan ylläpitämään vesihuollossa korkeaa valmiusastetta, ennakoimaan tulevat riskit, parantamaan tietosuojaa ja yhdyskunnan hulevesien hallintaa.

 • Vesilaitosten varautumissuunnitelmat ja riskinarviot
 • Vesihuoltosuunnitelmat
 • Verkostojen hallinta- ja ylläpitopalvelut (ei kiinteitä vuosimaksuja)
 • Verkostojen saneeraukset
 • Lupahakemukset
 • Pohjaveden hankinta
 • Vesisäiliöt
 • Pohjavesien suojaamissuunnitelmat
 • Vesilaitosten laserkeilaukset
 • Pumppaamot
 • Urakka-asiakirjat
 • Kilpailuttaminen
 • Rakennuttaminen ja valvonta

Katu- ja aluesuunnittelu

Maa- ja tierakentamisen suunnittelussa huomioimme aina mahdollisuuden hyödyntää lähiseudulla syntyviä uusiomateriaaleja. Rakentamisvaiheessa ekotehokkuuden parantaminen edellyttää kierrätyksen, uusiokäytön ja korvaavien materiaalien käytön lisäämistä.

 • Tiesuunnitelmat
 • Kadut ja kaavatiet
 • Pihat ja pysäköintialueet
 • MARA-ilmoitukset
 • Urakka-asiakirjat
 • Kilpailuttaminen
 • Rakennuttaminen ja valvonta
 • Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • Tie,-katu,- ja maa-alueiden laserkeilaukset

Ympäristö-, kierrätys ja energiapalvelumme

Energian tuotantomenetelmien merkitys kasvaa maailmassa. Haluamme auttaa asiakkaitamme energiaomavaraisuuteen ja tuottamaan energiaa ympäristöystävällisesti. Olemme asiakkaitamme tukena ympäristön kuormituksen vähentämisessä. Energia ja vesi sekä maaperän uusiutumattomat luonnonvarat asettavat haasteita niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Tarjoamme asiakkaillemme kierrätysapua tekemällä urakoitsijasta riippumattomia kiinteistöjen asbesti ja haitta-ainekartoituksia jolloin esim. kiinteistöjen purkujätteet voidaan lajitella asianmukaisesti. Olemme asiakkaamme apuna kehittämässä eri materiaalien kierrätystä ja hyötykäyttöä.

 • Urakoitsijasta riippumattomat ja puolueettomat kiinteistöjen asbesti ja haitta-ainekartoitukset
 • Purkurakennusten haitta-aine ja ympäristökelpoisuusselvitykset
 • Lämpölaitosten riskinarviot ja varautumissuunnitelmat
 • Ympäristötilinpäätökset
 • Turvallisuussuunnitelmat
 • Maa-ainesten ottosuunnitelmat
 • Ruoppaussuunnitelmat
 • Pilaantuneet maa-alueet ja niiden kunnostus
 • Ympäristönäytteenotto
 • Kaatopaikkakelpoisuusselvitykset
 • MARA-ilmoitukset
 • Elinkaarilaskelmat
 • Ympäristölupahakemukset
 • YVA-selvitykset
 • Riippumaton laadunvalvonta
 • Luonto- ja maisemaselvitykset